Open navigation

Công văn 5613/BTC-CST Ưu đãi thuế xuất khẩu quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5613/BTC-CST

V/v: ưu đãi thuế xuất khẩu quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP

Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Lợi

 

Trả lời công văn số 34/CV-VL ngày 1/3/2016 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Lợi về việc hướng dẫn hưởng các ưu đãi về thuế theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường (Nghị định số 19/2015/NĐ-CP), Bộ Tài chính ý kiến như sau:

Việc ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ môi trường như chính sách ưu đãi thuế xuất khẩu được quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2015, cụ thể như sau:

- Điều 38 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ:

“1. Đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ bao gồm các tổ chức, nhân hoạt động đầu công trình bảo vệ môi trường; hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về bảo vệ môi trường được quy định tại Phụ lục III Nghị định này.

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ về bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ.

3. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường quy định các dạng năng lượng tái tạo khác theo quy định tại Khoản 13 Phụ lục III Nghị định này.”

- Khoản 2 Điều 44 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định: “Bộ Tài chính quy định việc miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm quy định tại Khoản 12 Phụ lục III Nghị định này khi xuất khẩu”.

- Khoản 3 Điều 44 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định: “Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn chi Tiết danh Mục sản phẩm, này quy định tại Khoản 12 Phụ lục Nghị định này”.

- Khoản 12 Phụ lục III Danh Mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định: “Sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử chất thải đượcquan nhà nước thẩm quyền chứng nhận”.

- Khoản 3 Phụ lục III Danh Mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định: “3. Xử chất thải nguy hại, đồng xử chất thải nguy hại.”

Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Lợi được Sở Kế hoạch Đầu tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng kinh doanh nghiệp số 2300231467 ngày 12/6/2002, đăng thay đổi lần 1 ngày 13/1/2015, với ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh kim loại màu, sắt thép, máy móc thiết bị phụ tùng thay thế chi Tiết máy, động ô tô. máy công cụ. Kinh doanh vật thiết bị


ngành điện, nước. Kinh doanh nguyên, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu đồ phế thải công nghiệp. Gia công đúc chi Tiết máy phụ tùng thay thế, cán kéo kim loại màu: đồng, nhôm, kẽm. Công ty được Tổng cục Môi trường cấp Giấy phép hành nghề quản chất thải nguy hại số 1-2-3- 4.012.VX ngày 25/6/2015. Ngày 16/2/2016, Bộ Tài nguyên Môi trường (Tổng cục Môi trường) công văn số 252/TCMT-QLCL&CTMT ngày 16/2/2016 về việc miễn thuế xuất khẩu nhôm thỏi tinh luyện xác nhận: “Công ty đã được Tổng cục Môi trường cấp giấy phép hành nghề quản chất thải nguy hại số QLCTNH 1-2-3-4. VX ngày 25/6/2015. Do vậy Công ty thuộc đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Điều 38 Khoản 3 Phụ lục III Nghị định số 19/2015/NĐ-CP. Ngoài ra, nhôm thỏi tinh luyện được sản xuất theo Giấy phép hành nghề quản chất thải nguy hại nêu trên của Công ty sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử chất thải nguy hại”.

Theo đó, trường hợp mặt hàng nhôm thỏi tinh luyện do Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Lợi sản xuất xuất khẩu được Bộ Tài nguyên Môi trường chứng nhận sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử chất thải quy định tại Khoản 12 Phụ lục III Danh Mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP thuộc đối tượng miễn, giảm thuế xuất khẩu theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP.

Để sở hướng dẫn chính sách ưu đãi thuế xuất khẩu theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP; Bộ Tài chính công văn số 19427/BTC-CST ngày 28/12/2015 đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường sớm ban hành Danh Mục sản phẩm thân thiện với môi trường được gắn nhãn xanh, sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử chất thải công văn số 2397/BTC-CST ngày 23/2/2016 báo cáo Thủ tướng Chính phủ nội dung nêu tại Khoản 2 Điều 44 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP. Ngày 28/3/2016, Văn phòng Chính phủ công văn số 2030/VPCP-KTTH về hướng dẫn thuế xuất khẩu theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP. Theo đó, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông hướng dẫn Khoản 2 Điều 44 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2030/VPCP-KTTH.

Việc ưu đãi về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm nhôm thỏi tinh luyện của Công ty sẽ được thực hiện theo hiệu lực thi hành của Thông hướng dẫn miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử chất thải quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Bộ Tài chính khi ban hành.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty được biết./.

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Vụ PC;

- TCHQ;

- Lưu: VT, CST (PXNK)


TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lưu Đức Huy

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.