Open navigation

Công văn 5613/BTC-CST ngày 26/04/2016 Ưu đãi thuế xuất khẩu quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5613/BTC-CST

V/v: ưu đãi thuế xuất khẩu quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Lợi

Trả lời công văn số 34/CV-VL ngày 1/3/2016 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Lợi về việc hướng dẫn hưởng các ưu đãi về thuế theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường (Nghị định số 19/2015/NĐ-CP), B Tài chính có ý kiến như sau:

Việc ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ môi trường như chính sách ưu đãi thuế xuất khẩu được quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2015, cụ thể như sau:

- Điều 38 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ:

“1. Đi tượng được ưu đãi, h trợ bao gồm các tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư công trình bảo vệ môi trường; hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về bảo vệ môi trường được quy định tại Phụ lục III Nghị định này.

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ về bảo vệ môi trường được ưu đãi, h trợ theo quy định của pháp luật về khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ.

3. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định các dạng năng lượng tái tạo khác theo quy định tại Khoản 13 Phụ lục III Nghị định này.”

- Khoản 2 Điều 44 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định: “Bộ Tài chính quy định việc miễn, giảm thuế xuất khẩu đi với các sản phẩm quy định tại Khoản 12 Phụ lục III Nghị định này khxuất khẩu.

- Khoản 3 Điều 44 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định: “Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi Tiết danh Mục sản phẩm, này quy định tại Khoản 12 Phụ lục Nghị định này”.

Khoản 12 Phụ lục III Danh Mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định: “Sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử  chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận”.

- Khoản 3 Phụ lục III Danh Mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định: “3. Xử lý chất thải nguy hại, đng xử  chất thải nguy hi.”

Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Lợi được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp số 2300231467 ngày 12/6/2002, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 13/1/2015, với ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh kim loại màu, sắt thép, máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế chi Tiết máy, động cơ ô tô. máy công cụ. Kinh doanh vật tư thiết bị ngành điện, nước. Kinh doanh nguyên, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu và đồ phế thải công nghiệp. Gia công đúc chi Tiết máy phụ tùng thay thế, cán kéo kim loại màu: đồng, nhôm, kẽm. Công ty được Tổng cục Môi trường cấp Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại mã số 1-2-3-4.012.VX ngày 25/6/2015. Ngày 16/2/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Môi trường) có công văn số 252/TCMT-QLCL&CTMT ngày 16/2/2016 về việc miễn thuế xuất khẩu nhôm thỏi tinh luyện xác nhận: “Công ty đã được Tổng cục Môi trường cấp giấy phép hành nghề quản chất thải nguy hại mã số QLCTNH 1-2-3-4. VX ngày 25/6/2015. Do vy Công ty thuộc đối tượng được ưu đãi, h trợ theo quy định tại Điều 38 và Khoản 3 Phụ lục III Nghị định số 19/2015/NĐ-CP. Ngoài ra, nhôm thỏi tinh luyện được sản xuất theo Giấy phép hành nghề quản  chất thải nguy hại nêu trên của Công ty sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử  chất thải nguy hại”.

Theo đó, trường hợp mặt hàng nhôm thỏi tinh luyện do Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Lợi sản xuất và xuất khẩu được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận là sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Khoản 12 Phụ lục III Danh Mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP thuộc đối tượng miễn, giảm thuế xuất khẩu theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP.

Đ có cơ sở hướng dẫn chính sách ưu đãi thuế xuất khẩu theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP; Bộ Tài chính có công văn số 19427/BTC-CST ngày 28/12/2015 đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành Danh Mục sản phẩm thân thiện với môi trường được gn nhãn xanh, sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải và công văn số 2397/BTC-CST ngày 23/2/2016 báo cáo Thủ tướng Chính phủ nội dung nêu tại Khoản 2 Điều 44 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP. Ngày 28/3/2016, Văn phòng Chính phủ có công văn số 2030/VPCP-KTTH về hướng dẫn thuế xuất khẩu theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP. Theo đó, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn Khoản 2 Điều 44 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2030/VPCP-KTTH.

Việc ưu đãi về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm nhôm thỏi tinh luyện của Công ty sẽ được thực hiện theo hiệu lực thi hành của Thông tư hướng dẫn miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Bộ Tài chính khi ban hành.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty được biết./.

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC;
- TCHQ;
 - Lưu: VT, CST (PXNK)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG Lưu Đức Huy

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.