Open navigation

Công văn 569/GSQL-TH Điều chỉnh địa chỉ kho ngoại quan

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 569/GSQL-TH

V/v: Điều chỉnh địa chỉ kho ngoại quan

Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Quốc Đạt

(Đ/c: Số 18A, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trần Phú, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

 

Trả lời công văn số 20.04. 2016 / CV - QĐ ngày 20/4/2016 của Công ty TNHH Quốc Đạt về việc đề nghị Điều chỉnh địa chỉ kho ngoại quan (do Công ty TNHH Quốc Đạt ghi nhầm địa chỉ trụ sở trên giấy đăngkinh doanh trong công văn gửi Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh địa chỉ kho ngoại quan) theo Quyết định số 1014/QĐ-TCHQ ngày 19/4/2016 của Tổng cục Hải quan, Cục Giám sát quản ý kiến như sau:

 

1. Đồng ý Điều chỉnh địa chỉ kho ngoại quan ghi trên Điều 1 Quyết định số 1014/QĐ- TCHQ ngày 19/4/2014 về việc thành lập kho ngoại quan của Công ty TNHH Quốc Đạt “Số 18A, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trần Phú, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh” thành “Khu 8, Phường Hải Hòa, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh”.

 

2. Công văn này một phần không tách rời của Quyết định số 1014/QĐ-TCHQ ngày 19/4/2016 của Tổng cục Hải quan.

 

Cuc Giám sát Quản trả lời để Công ty TNHH Quốc Đạt được biết, thực hiện./.

 

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Ngọc Anh (để báo cáo);

- Cục HQ tỉnh Quảng Ninh (để theo dõi);

- Lưu: VT, TH (3b).


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Nhất Kha

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.