Open navigation

Công văn 569/GSQL-TH ngày 25/04/2016 Điều chỉnh địa chỉ kho ngoại quan

TỔNG CỤC HẢI QUAN
 CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 569/GSQL-TH

V/v: Điều chỉnh địa chỉ kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Quốc Đạt
(Đ/c: S 18A, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trần Phú, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 20.04.2016/CV-QĐ ngày 20/4/2016 của Công ty TNHH Quốc Đạt về việc đề nghị Điều chỉnh địa chỉ kho ngoại quan (do Công ty TNHH Quốc Đạt ghi nhầm địa chỉ trụ sở trên giấy đăng ký kinh doanh trong công văn gửi Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh là địa chỉ kho ngoại quan) theo Quyết định số 1014/QĐ-TCHQ ngày 19/4/2016 của Tổng cục Hải quan, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Điều chỉnh địa chỉ kho ngoại quan ghi trên Điều 1 Quyết định số 1014/QĐ-TCHQ ngày 19/4/2014 về việc thành lập kho ngoại quan của Công ty TNHH Quốc Đạt là “Số 18A, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trần Phú, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh” thành “Khu 8, Phường Hải Hòa, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh”.

2. Công văn này là một phần không tách rời của Quyết định số 1014/QĐ-TCHQ ngày 19/4/2016 của Tổng cục Hải quan.

Cuc Giám sát Quản lý trả li để Công ty TNHH Quốc Đạt được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
 - Cục H
Q tỉnh Quảng Ninh (để theo dõi);
 - Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Nhất Kha

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.