Open navigation

Công văn 575/GSQL-GQ3 Điều chỉnh và gia hạn giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 575/GSQL-GQ3

V/v: điều chỉnh và gia hạn giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 1190/HQHN-GSQL ngày 15/4/2016 của Cục Hải quan thành phố Nội về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản về Hải quan - Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

 

Căn cứ quy định tại Điều 4, Thông số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính thì giấy phép số 122/NK-KNMĐTM ngày 21/12/2015 đã hết hiệu lực không quy định việc điều chỉnh, gia hạn giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện hủy giấy phép số 122/NK-KNMĐTM ngày 21/12/2015 nêu trên.

 

Việc cấp giấy phép mới căn cứ trên nội dung giải trình của Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Cục Hải quan thành phố Nội. Lưu ý, khi xem xét cấp phép cần xem xét kỹ về mối quan hệ giữa bên tặng bên nhận để tránh lợi dụng.

 

Cục Giám sát quản về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết./.

 

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, GQ3 (03b)


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.