Open navigation

Công văn 585/GSQL-GQ2 ngày 26/04/2016 Vướng mắc liên quan đến sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khi làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

TỔNG CỤC HẢI QUAN
 CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 585/GSQL-GQ2

V/v: hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Giày Ching Luh Việt Nam
(Đ/c: KCN Thuận Đạo - Bến Lức - Long An)

Trả lời công văn số 73/VCL-XNK ngày 24/03/2016 của Công ty TNHH Giày Ching Luh Việt Nam về vướng mắc liên quan đến sử dụng hóa đơn GTGT khi làm thủ tục xuất nhập khẩu tại ch, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính; h sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư này.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định trên để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả li để Công ty được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Vũ Lê Quân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.