Open navigation

Công văn 6082/BTC-TCHQ Xử lý tiền chậm nộp thuế

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6082/BTC-TCHQ

V/v xử lý tiền chậm nộp

Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

 

Kính gửi: Công  Cty TNHH Thương mại và Kỹ thuật dịch vụ Trí Đạt. (Lô 49, Nguyễn Học, Tp. Đà Nẵng)

 

Căn cứ đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tại công văn số 2555/UBND- KTTH ngày 11/4/2016 về xử lý tiền chậm nộp thuế của Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật dịch vụ Trí Đạt còn nợ tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng. Bộ Tài chính ý kiến như sau:

 

Căn cứ qui định tại khoản 4 Điều 5 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Khoản 7 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ; Điểm d khoản 4 Điều 42, khoản 8 Điều 133 Thông số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;

 

Căn cứ khoản 4 Điều 83 Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

 

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng kiểm tra, không tính tiền chậm nộp đối với các hàng thiết bị hệ thống điều hòa không khí, thông gió, nhập khẩu của công trình Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, do Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật dịch vụ Trí Đạt nhập khẩu trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán vốn đầu để nộp thuế.

 

Thời gian không tính chậm nộp thuế kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật dịch vụ Trí Đạt nhận được tiền do ngân sách nhà nước cấp để nộp thuế.

 

Để sở xử tiền chậm nộp, đề nghị Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật dịch vụ Trí Đạt xuất trình với quan hải quan nơi đăng tờ khai, văn bản, chứng từ của Kho bạc Nhà nước về số tiền được thanh toán từ ngân sách nhà nước để nộp thuế.

 

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết thực hiện./.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND Tp. Đà Nẵng (để ph/hợp);

- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);

- Cục Hải quan Đà Nẵng (để th / hiện) ;

- Lưu: VT, TCHQ.


TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Dương Thái

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.