Open navigation

Công văn 6083/BTC-TCHQ Hoàn thuế hàng hóa xuất khẩu nhưng phải nhập trở lại quá 365 ngày

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6083/BTC-TCHQ

V/v hoàn thuế hàng hóa XK nhưng phải nhập trở lại quá 365 ngày

Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

 

Trả lời công văn số 657/HQHN-TXNK ngày 07/03/2016 của Cục Hải quan TP. Nội báo cáo vướng mắc về việc hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại quá 365 ngày của Công ty TNHH thủ công mỹ nghệ nội thất Ngọc Sơn, Bộ Tài chính ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 112 Thông 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính thì: “Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp không phải nộp thuế nhập khẩu.

a) Điều kiện để được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp không phải nộp thuế nhập khẩu: a.1) Hàng hóa được thực nhập trở lại Việt Nam trong thời hạn tối đa 365 ngày kể từ

ngày đăng tờ khai xuất khẩu;

Trường hợp quá 365 ngày quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử từng trường hợp cụ thể.”

a.2) Hàng hóa chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng nước ngoài;”

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan TP. Nội kiểm tra hồ gốc hàng xuất khẩu, hàng tái nhập để sửa chữa, tái chế, hàng tái xuất; sổ sách chứng từ kế toán; chứng từ thanh toán; các giao dịch liên quan. Kết quả kiểm tra nếu xác định hàng hóa tái nhập thuộc 04 tờ khai   (100021893901/A31   ngày   29/05/2014,   100030348725/A31   ngày   06/06/2014,

100030243943/A31 ngày 06/06/2014, 100055748442/A31 ngày 03/07/2014) hàng hóa đã xuất khẩu trước đây, chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng nước ngoài, được Công ty nhập khẩu về Việt Nam để sửa chữa, tái chế, Công ty đã nộp thuế nhập khẩu đối với các tờ khai tái nhập nêu trên sau khi sửa chữa, tái chế đã thực tái xuất thì thực hiện hoàn thuế nhập khẩu đã nộp khi tái nhập tương ứng với số lượng hàng hóa đã thực tái xuất theo quy định tại khoản 7 Điều 112 Thông 128/2013/TT-BTC. Hồ hoàn thuế, trình tự, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 121 Thông số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính trả lời để Cục Hải quan TP. Nội biết thực hiện./.

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b / cáo) ;

- Vụ CST, Vụ PC (BTC);

- Lưu: VT, TCHQ.


TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Dương Thái

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.