Open navigation

Công văn 6314/QLD-KD Mã số HS Levofloxacin Hemihydrat

 

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN DƯỢC

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6314/QLD-KD

V/v số HS Levofloxacin Hemihydrat

Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

 

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính

 

Phúc đáp công văn số 2788/TCHQ-TXNK đề ngày 05/4/2016 của Tổng cục Hải quan về việc số HS mặt hàng Levofloxacin Hemihydrat do Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Khôi Nguyên nhập khẩu, Cục Quản Dược - Bộ Y tế ý kiến như sau:

Ngày 13/01/2016, Cục Quản Dược công văn số 604/QLD-KD trả lời Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế Khôi Nguyên trả lời HS của Levofloxacin trong Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi theo danh Mục mặt hàng chịu thuế (mã 8 số) 2933.59.90.

HS của Levofloxacin nêu trên thuộc Danh Mục HS đối với thuốc dùng cho người mỹ phẩm đã được xin ý kiến nhiều lần của Quý Tổng Cục. Ngày 7/7/2014, Quý Tổng cục công văn số 8405/TCHQ-GSQL trả lời Cục Quản Dược về Danh Mục HS, về bản nhất trí với Danh Mục dự thảo, trong đó nêu ý kiến chưa thống nhất đối với một số dòng hàng nhưng không dòng hàng Levofloxacin. Theo đó Quý Tổng cục đã nhất trí với Bộ Y tế về HS của nguyên liệu Levofloxacin 2933.59.90.

Theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, Bộ Y tế công văn số 1704/BYT-QLD ngày 29/3/2016 gửi Bộ Tài chính đề nghị cho ý kiến lần cuối HS đối với Danh Mục thuốc dùng cho người mỹ phẩm nêu trên trước khi Bộ Y tế công bố ban hành Danh Mục này, trong đó HS nguyên liệu Levofloxacin Quý Tổng cục đề nghị xem xét lại cách áp HS cho thống nhất với số thuộc Danh Mục Hàng hóa xuất nhập khẩu Việt nam tại công văn 2788/TCHQ-TXNK nêu trên.

Cục Quản Dược thông báo để Quý Tổng cục biết xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Tổng cục./.

(*Tài liệu gửi kèm:

- Công văn số 8405/TCHQ-GSQL ngày 7/7/2014 của Tổng cục Hải quan;

- Công văn số 4466/QLD-KD ngày 29/3/2016; 604/QLD-KD ngày 13/1/2016 của Cục Quản Dược).

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);

- Lưu: VT, KD.


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Đỗ Văn Đông

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.