Open navigation

Công văn 757/TXNK-PL Phân loại mặt hàng tinh quặng đồng

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

----------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 757 / TXNK - PL

V/v phân loại mặt hàng tinh quặng đồng

Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

 

 

Kính gửi: Trung tâm PTPL Hàng hóa xuất nhập khẩu

 

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được Thông báo kết quả phân tích số 531/TB-PTPL ngày 11/4/2016 của Trung tâm PTPL Hàng hóa xuất nhập khẩu đối với mặt hàng “Tinh quặng đồng (hàm lượng Cu>=30%, Ag > =400g / tấn , độ ẩm <=15%)”, kết quả phân tích “Hỗn hợp của hợp chất Sunfit đồng sắt silic (Cu2FeSiS4), Chalcopyrit (CuFeS2), thạch anh (SiO2). Hàm lượng đồng

»31,1% theo khối lượng)”, số đề xuất 3824.90.99. Đối chiếu với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành theo Thông 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính thì mặt hàng trên phù hợp phân loại vào số 3824.90.99 (thống nhất với số đề xuất của Trung tâm PTPL).

Tuy nhiên, ngày 25/4/2016, Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn khẩn số 59/CV-TĐ ngày 23/4/2016 của Công ty cổ phần Tứ Đỉnh (công văn gửi Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu), trong đó Công ty không đồng ý với tên hàng số HS tại thông báo 531/TB-PTPL do nếu thay đổi tên hàng hóa tinh quặng đồng thì phải thay đổi tất cả hồ sơ, chứng từ liên quan phải được Công ty Clivenden trading AG (Thụy Sỹ) chấp nhận (công ty xuất khẩu). Công ty xuất khẩu Clivenden trading AG cũng không đồng ý với việc thay đổi tên, HS của quan Hải quan Việt Nam do sản phẩm này nguồn gốc xuất xứ từ mỏ lớn nhất thế giới tại Chi Lê, công ty đang xuất khẩu cho các nước trên thế giới với tên hàng được xác định tinh quặng đồng, HS 2603.00.00. Công ty đề nghị Tổng cục Hải quan giữ nguyên tênhàng, HS.

Để căn cứ Trình Lãnh đạo Tổng cục về việc phân loại mặt hàng nêu trên chính xác, tránh khiếu nại, Cục Thuế xuất nhập khẩu đề nghị Trung tâm Phân tích phân loại kiểm tra lại kết quả phân tích, ý kiến của Công ty tại công văn nêu trên, khẳng định lại tên hàng hóa, số đề xuất ý kiến bằng văn bản gửi về Cục Thuế xuất nhập khẩu trước ngày 29/4/2016 để trình Tổng cục ban hành Thông báo kết quả phân loại kịp thời

Trân trọng./.

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);

- Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai (để p/h);

- Công ty Cổ phần Tứ Đỉnh (Tổ 7, phố Cầu Mây, TT Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai) (để biết)

- Lưu: VT, PL- Uyên (3b).


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.