Open navigation

Công văn 758/TXNK-CST Thủ tục miễn thuế nhập khẩu cho gói thầu “Mua sắm thiết bị dạy nghề

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

----------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 758/TXNK-CST

V/v thủ tục miễn thuế nhập khẩu cho gói thầu “Mua sắm thiết bị dạy nghề”

Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

 

 

Kính gửi: Ban Quản các dự án Dạy nghề vốn ODA. (Số 1 ngõ 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Nội)

 

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 309/BQLCDA- TCGN ngày 21/04/2016 của Ban Quản các dự án Dạy nghề vốn ODA đề nghị hướng dẫn thủ tục miễn thuế nhập khẩu cho gói thầu “Mua sắm thiết bị dạy nghề” thuộc dự án “Thành lập 5 trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc”. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu ý kiến như sau:

 

- Căn cứ điểm a điểm b khoản 2 Điều 85 Thông số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện dự án đầu miễn thuế được quy định như sau:

 

“a) Địa điểm làm thủ tục hải quan:

 

Thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa thực hiện tại Chi cục Hải quan thuận tiện thuộc Cục Hải quan nơi đăng danh mục hàng hóa miễn thuế hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan nơi hàng hóa nhập khẩu.

 

 

b) Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện dự án đầu miễn thuế thực hiện như quy định đối với hàng hóa nhập khẩu, ngoài ra, người khai hải quan phải khai các thông tin liên quan của Danh mục hàng hóa được miễn thuế trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

 

…”

 

- Căn cứ khoản 4 Điều 104 Thông số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì nơi đăng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế là: “Cục Hải quan nơi thực hiện dự án đầu đối với dự án xác định được Cục Hải quan nơi thực hiện dự án đầu hoặc Cục Hải quan nơi đóng trụ sở chính đối với dự án không xác định được Cục Hải quan nơi thực hiện dự án đầu hoặc Cục Hải quan gần nhất đối với tỉnh, thành phố không quan hải quan. Cục trưởng Cục Hải quan lựa chọn giao cho một đơn vị đủ khả năng thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế.


Trường hợp Cục Hải quan quản hải quan đối với một số tỉnh thì ngoài đơn vị đăng Danh mục nêu trên, Cục trưởng Cục Hải quan xem xét quyết định giao Chi cục Hải quan quản hải quan trên địa bàn tỉnh nơi dự án đầu thực hiện đăng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế đối với các dự án thuộc địa bàn tỉnh đó.”

 

Đề nghị Ban Quản các dự án Dạy nghề vốn ODA nghiên cứu các quy định tại Thông nêu trên để thực hiện hoặc liên hệ trực tiếp với quan hải quan nơi dự kiến mở tờ khai nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể. Trường hợp phát sinh vướng mắc, quan hải quan địa phương sẽ báo cáo hồ sơ cụ thể về Tổng cục Hải quan để xử lý.

 

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Ban Quản các dự án Dạy nghề vốn ODA được biết.

 

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, CST (3b).


KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hưng

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.