Open navigation

Công văn 763/TXNK-CST ngày 28/04/2016 Thực hiện Quyết định 862/QĐ-BCT về thuế tự vệ

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 763/TXNK-CST

V/v thực hiện Quyết định 862/QĐ-BCT về thuế tự vệ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Chinwell Fasteners Việt Nam.
(Khu công nghiệp Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai)

Trả lời công văn số 05/CW ngày 18/4/2016 của Công ty Chinwell về vướng mắc thực hiện Quyết định 862/QĐ-BCT ngày 07/3/2016 của Bộ Công Thương, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại mục 2 thông báo kèm theo Quyết định 862/QĐ-BCT ngày 07/3/2016 của Bộ Công Thương và công văn số 2253/BCT-QLCT ngày 16/3/2016 của Bộ Công Thương thì chỉ áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với các sản phẩm có mã HS 9811.00.00 được dẫn chiếu đến 3 mã HS gốc là: 7224.90.00, 7227.90.00 và 7228.30.10. Các sản phẩm phôi thép và thép dài có đặc điểm sau đây được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời:

- Các phôi bằng thép hợp kim không phải là thép không gỉ, không có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng lớn hơn 2 lần chiều dày, có kích thước trung bình chiều rộng và chiều dày <100mm hoặc >180mm;

- Các phôi thép hợp kim không phải là thép không gỉ chứa một trong các nguyên tố có hàm lượng phần trăm (%) thuộc phạm vi sau: C>0,37%; Si>0,60%; Cr>0,60%; Ni>0,60%; Cu>0,60%;

- Thép thanh tròn trơn, đường kính danh nghĩa lớn hơn 14mm;

- Thép chứa một trong các nguyên tố chứa hàm lượng phần trăm (%) thuộc phạm vi sau: C>0,37%; Si>0,60%; Cr>0,60%; Cu>0,60%.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 5680/BTC-TCHQ ngày 27/4/2016 của Bộ Tài chính thì việc áp dụng thuế tự vệ (về thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, hoàn thuế...) trong các trường hợp liên quan như: Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất... được thực hiện như đối với thuế nhập khẩu theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Xin gửi kèm bản sao công văn số 5680/BCT-TCHQ ngày 27/4/2016 của Bộ Tài chính để Công ty nghiên cứu thực hiện.

Cục Thuế XNK có ý kiến để Công ty TNHH Chinwell Fasteners Việt Nam biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Ngọc Hưng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.