Open navigation

Công văn 770/TXNK-DTTH ngày 29/04/2016 Hướng dẫn áp dụng chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu phục vụ an ninh

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 770/TXNK-DTTH

V/v trả lời công văn

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đại siêu thị Mê Linh
(Địa chỉ: Trung tâm thương mại MeLinh PLAZA - Km8, đường cao tốc Thăng Long Nội Bài)

Trả lời công văn không số ngày 25/4/2016 của Công ty Cổ phần Đại siêu thị Mê Linh về việc hướng dẫn áp dụng chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu phục vụ an ninh, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 107 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính qui định trường hợp xét miễn thuế đối với hàng nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng, thì: Hàng hoá nhập khẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho an ninh, quốc phòng theo kế hoạch cụ thể do Bộ chủ quản phê duyệt đã được đăng ký và thống nhất với Bộ Tài chính thì được miễn thuế nhập khẩu.

Trường hợp hàng hóa là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho an ninh, quốc phòng thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương chỉ được xét miễn thuế nếu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được. Cơ sở để xác định hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được làm căn cứ xét miễn thuế là Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ, thủ tục xét miễn thuế thực hiện theo Điều 108, Điều 109 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên.

2. Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015; Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 thì xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở dưới 10 người thuộc nhóm 8703 có mức thuế suất từ 0% đến 70% tùy theo từng trường hợp cụ thể.

- Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là xe ô tô có thiết kế chỗ ngồi được trang bị những thiết bị khác nhau tạo cho chúng khả năng thực hiện một số chức năng nhất định ngoài chức năng vận tải, nghĩa là mục tiêu đầu tiên không phải là chở người hay hàng hóa thì phù hợp thuộc nhóm 87.05 - Xe chuyên dùng có động cơ, trừ các loại được thiết kế chủ yếu dùng để chở người hay hàng hóa (ví dụ, xe cứu hộ, xe cần cẩu, xe cứu hỏa, xe trộn bê tông, xe quét đường, xe phun tưới, xe sửa chữa lưu động, xe chiếu chụp X-quang), mã số 8705.90.90 - - Loại khác, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0% theo Biểu thuế NK ưu đãi hiện hành.

“Trường hợp 02 chiếc xe trên được trang bị những thiết bị mà không tạo cho chúng khả năng thực hiện một số chức năng nhất định ngoài chức năng vận tải thì phù hợp thuộc nhóm 87.03 - Ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua, mã số cụ thể:

+ Nếu xe có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện:

Đối với loại xe bốn bánh chủ động: mã số 8703.24.51, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 51%.

Đối với loại xe khác: mã số 8703.24.59, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 61%.

+ Nếu xe có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel):

Đối với loại xe bốn bánh chủ động: mã số 8703.33.55, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 70%.

Đối với loại xe khác: mã số 8703.33.59, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 70%.

3. Căn cứ Luật Thuế TTĐB số: 27/2008/QH12, ngày 14/11/2008; bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số: 195/2015/TT-BTC, ngày 24/11/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, thì xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này, loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3, có mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt là 60%.

Căn cứ Luật Thuế GTGT số: 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ, hoàn thuế và nơi nộp thuế giá trị gia tăng, thì: hàng hóa nhập khẩu là xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.

Trường hợp hàng nhập khẩu nếu được xác định là vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh theo hướng dẫn tại Điều 4, khoản 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

4. Căn cứ quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá tính thuế nhập khẩu là trị giá hải quan. Trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 Thông tư này và dừng ngay ở phương pháp xác định được trị giá hải quan.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo Công ty cổ phần Đại siêu thị Mê Linh được biết và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được xem xét giải quyết cụ thể./.

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Tài chính - Bộ Công an (để biết);
 - Lưu: VT, DTTH (ThDT-3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG Lê Mạnh Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.