Open navigation

Công văn 3366/VPCP-KTTH Nhập khẩu lô hàng 02 xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng sản xuất năm 2010

 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3366/VPCP-KTTH

V/v nhập khẩu hàng 02 xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng sản xuất năm 2010

Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

 

 

Kính gửi:  - Bộ Tài chính;

- Bộ Giao thông vận tải.

 

Về đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 4970/BTC-TCHQ ngày 12 tháng 4 năm 2016 về việc nhập khẩu hàng 02 xe ô đầu kéo đã qua sử dụng sản xuất năm 2010, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ý kiến như sau:

 

Đồng ý đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 4970/BTC-TCHQ nêu trên về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Thăng Long Việt được nhập khẩu hàng 02 xe ô đầu kéo đã qua sử dụng sản xuất năm 2010. Giao Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện, bảo đảm chất lượng xe khi đưa vào lưu thông theo đúng quy định.

 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện./.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b / c) ;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTTH(3). LT.


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.