Open navigation

Công văn 3392/VPCP-KTTH Hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thuộc tỉnh Nghệ An

 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3392/VPCP-KTTH

V/v hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thuộc tỉnh Nghệ An

Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

 

 

Kính gửi:  - Bộ Công Thương;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Công văn số 2167/UBND-KT ngày 08 tháng 4 năm 2016 về hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thuộc tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ý kiến như sau:

 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo đúng quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản cửa khẩu biên giới đất liền Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

 

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với quan liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thuộc tỉnh Nghệ An thời gian qua; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 05 năm 2016.

 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);

- Các Bộ: QP, TC, NNPTNT;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ TTg, các Vụ: TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTTH(3). LT.


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.