Open navigation

Công văn 377/XNK-XXHH Danh sách nhà xuất khẩu được lựa chọn tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ của các nước thành viên Bản ghi nhớ

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

----------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 377/XNK-XXHH

V/v danh sách các nhà xuất khẩu được lựa chọn tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ của các nước thành viên Bản ghi nhớ thực hiện dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số 2

Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016

 

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

 

Để triển khai các quy định của Thông số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo tới Tổng cục Hải quan bản danh sách các thương nhân mặt hàng được lựa chọn tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ của các nước thành viên Bản ghi nhớ thực hiện dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số 2 trong khuôn khổ ASEAN bao gồm Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Cộng hòa Phi-líp-pin, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a Vương quốc Thái Lan. Trong đó, danh sách của Vương quốc Thái Lan là bản cập nhật các ngày 19 và 28 tháng 4 năm 2016.

 

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã gửi danh sách nêu trên cho Tổng cục Hải quan tới các địa chỉ email binhdth@customs.gov.vn haibinh2812@gmail.com   luongnguyetminh@gmail.com ngày 20 tháng 4 và 04 tháng 5 năm 2016.

 

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để quý Tổng cục phối hợp thực hiện./.

 

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Giám sát quản về hải quan (TCHQ);

- Lưu: VT, XXHH hanhhh.


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phan Thị Diệu

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.