Open navigation

Công văn 3804/BCT-XNK Hướng dẫn việc xuất khẩu gạo qua biên giới của một số công ty trực thuộc Vinafood 1

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3804/BCT-XNK

V/v: hướng dẫn việc xuất khẩu gạo qua biên giới c một số công ty trực thuộc Vinafood 1

Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2016

ủa

Kính gửi:  - Tổng công ty Lương thực miền Bắc;

- Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2797/VPCP-KTTH ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện việc một số công ty trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Tổng công ty) được sử dụng giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của Tổng công ty để xuất khẩu gạo qua biên giới như sau:

 

1. Các công ty trực thuộc Tổng công ty được sử dụng giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của Tổng công ty để xuất khẩu gạo qua biên giới trong các năm 2016 2017, bao gồm:

 

a) Công ty CP Lương thực Đông Bắc;

 

b) Công ty CP Lương thực Cao Lạng;

 

c) Công ty CP Lương thựcNam;

 

d) Công ty CP Lương thực Lào Cai.

 

Chi nhánh Tây Bắc của Tổng công ty được phép thực hiện hoạt động xuất khẩu gạo theo quy định pháp luật hiện hành và theo chức năng được Tổng công ty ủy quyền.

 

2. Trong quá trình thực hiện xuất khẩu qua biên giới, các công ty trực thuộc nêu trên phải đảm bảo các nguyên tắc, Điều kiện sau:

 

a) Phải chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc cán bộ thường trực tại khu vực biên giới để theo dõi sát tình hình.

 


 

b)     nguồn cung cấp gạo hàng hóa xuất khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn, quy cách gạo xuất khẩu.


 

3. Các công ty trực thuộc nêu trên trách nhiệm thực hiện quy định của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, Thông số 44/2010/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP về đăng hợp đồng xuất khẩu gạo, xuất khẩu gạo tái xuất gạo vào thị trường hợp đồng tập trung, giá sàn gạo xuất khẩu, dự trữ lưu thông và trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo.


4. Trách nhiệm của Tổng công ty Lương thực miền Bắc:

 

a) Tổng công ty trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các công ty trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về xuất khẩu gạo chịu trách nhiệm đối với hoạt động xuất khẩu gạo của các công ty trực thuộc nêu trên.

 

b)  chế biện pháp phù hợp ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động xuất khẩu gạo qua biên giới; từng bước thiết lập các kênh giao dịch xuất khẩu ổn định với các đối tác nhập khẩu uy tín.

 

5. Hiệp hội Lương thực Việt Nam trách nhiệm đăng hợp đồng xuất khẩu gạo cho các công ty được chỉ định nêu trên hướng dẫn các công ty thực hiện các quy định về đăng hợp đồng xuất khẩu gạo.

 

6. Chế độ báo cáo: Ngoài việc thực hiện chế độ báo cáo chung theo quy định của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP, Tổng công ty các công ty trực thuộc nêu trên trách nhiệm báo cáo định kỳ vào ngày 25 hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới, Hiệp hội Lương thực Việt Nam các quan thẩm quyền liên quan về tình hình hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo qua biên giới.

 

Bộ Công Thương thông báo để quý quan biết thực hiện./.

 

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c TTCP);

- Các Bộ: TC, NN&PTNT;

- UBND, Sở Công Thương các tỉnh: Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Điện Biên và Lai Châu (để p/h quản lý);

- Tổng cục Hải quan (để p/h thực hiện);

- Lưu: VT, XNK.


BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Tuấn Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.