Open navigation

Công văn 3912/TCHQ-GSQL Giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 143/2015/TT-BTC và 19/2014/TT-BTC

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3912/TCHQ-GSQL

V/v giải đáp vướng mắc thực hiện Thông 143/2015/TT-BTC Thông tư 19 / 2014 / TT - BTC

Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2016

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

 

Trả lời công văn số 1210/HQHN-GSQL ngày 19/4/2016 1146/HQHN-GSQL ngày 12/4/2016 của Cục Hải quan thành phố Nội vướng mắc về Thông 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 19 / 2014 / TT - BTC ngày 11/2/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

 

1. Vướng mắc Thông 143/2015/TT-BTC.

 

a) Về việc cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô theo hình thức quà biếu, tặng.

 

Trường hợp thông tin nghi ngờ liên quan đến tổ chức / nhân biếu, tặng nước ngoài khi xem xét hồ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu không nhằm Mục đích thương mại theo hình thức quà biếu, tặng thì thể thông qua quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài hoặc quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam của nước tổ chức / nhân biếu, tặng để xác minh, làm làm sở chấp thuận hoặc từ chối cấp phép.

 

b) Trường hợp văn bản thông báo hoặc xác nhận hoặc thỏa thuận cho, tặng của tổ chức, nhân nước ngoài (do đại diện tổ chức / nhân nước ngoài người Việt Nam định nước ngoài) bằng tiếng Việt trong bộ hồ đề nghị cấp phép thì chấp nhận, không yêu cầu phải chứng thực.

 

2. Vướng mắc Thông 19 / 2014 / TT - BTC .

 

a) Về việc cấp giấy chuyển nhượng xe ô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ cho đối tượng cũng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

 

Đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 14953/TCHQ-GSQL ngày 16/12/2014.

 

b) Về thời gian sử dụng xe tại Việt Nam để xác định Điều kiện chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Quyết định số 53 / 2013 / QĐ - TTg

 

Tại Giấy thu hồi đăng ký, biển số xe (chứng từ thuộc Hồ đề nghị cấp giấy chuyển nhượng quy định tại Khoản 2, Điều 7 Thông 19 / 2014 / TT - BTC ) đã thông tin về ngày cấp đăng xe của quan Công an làm sở để xác định Điều kiện chuyển nhượng xe ô theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 Quyết định số 53 / 2013 / QĐ - TTg .


c) Về Điều chỉnh giấy tạm nhập khẩu, giấy chuyển nhượng.

 

Thống nhất đề xuất tại Điểm 2, Mục II công văn số 1210/HQHN-GSQL, cụ thể là: thực hiện tương tự như quy định về Điều chỉnh giấy phép tại Thông 143/2015/TT-BTC hướng dẫn tại Điểm 1 công văn số 10917/TCHQ-GSQL ngày 18/11/2015 của Tổng cục Hải quan.

 

d) Trường hợp trên công hàm của quan đại diện ngoại giao, quan lãnh sự quan đại diện của tổ chức quốc tế trụ sở tại Việt Nam chỉ dấu xác nhận, không chữ của người đại diện hồ cấp giấy chuyển nhượng đầy đủ, đáp ứng Điều kiện tại Khoản 2, Điều 7 Thông 19 / 2014 / TT - BTC thì Cục Hải quan thành phố Nội cấp giấy chuyển nhượng theo quy định, trừ trường hợp thông tin nghi ngờ về tính xác thực của công hàm thì đề nghị trao đổi với Cơ quan nơi đối tượng công tác để xác minh, làm rõ.

 

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện./.

 

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/h);

- Lưu: VT, GSQL (03b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngọc Anh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.