Open navigation

Công văn 3917/TCHQ-TXNK Xử lý nợ thuế để được thông quan hàng hóa

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3917/TCHQ-TXNK

V/v: xửnợ thuế

Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2016

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trả lời công văn số 975/HQHCM-TXNK ngày 21/04/2016 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc thực hiện công văn số 2921/TCHQ-TXNK ngày 11/4/2016, Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

 

Trong thời gian chờ xem xét, giải quyết về ấn định thuế GTGT của Công ty TNHH Việt Thắng Lợi, ngày 11/4/2016 Tổng cục Hải quan đã công văn số 2921/TCHQ-TXNK hướng dẫn thông quan đối với hàng nhập khẩu thuộc vận đơn số: PSBKK16-030035. Theo đó, một trong các Điều kiện để Công ty được thông quan hàng hóa số tiền thuế ấn định nêu trên phải bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

 

vậy, để tránh phát sinh nợ thuế quá hạn bị cưỡng chế, theo Phiếu chuyển số 2851/PC- TCHQ ngày 07/4/2016 (về chuyển công văn số 03/2016 ngày 01/4/2016 của Công ty TNHH Việt Thắng Lợi) theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kịp thời xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Việt Thắng Lợi đối với số tiền thuế ấn định nêu trên.

 

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết thực hiện./.

 

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);

- Lưu: VT, TXNK-QLN - Xuân (3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Hải Trang

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.