Open navigation

Công văn 3941/TCHQ-KTSTQ Vướng mắc phân loại, áp mã số mặt hàng chất phụ gia bổ sung trong thức ăn chăn nuôi

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3941/TCHQ-KTSTQ

V/v vướng mắc phân loại, áp

Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh,

 

Trả lời công văn số 954/HQHCM-TXNK ngày 20/4/2016 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc phân loại, áp số mặt hàng “Chất phụ gia bổ sung trong thức ăn chăn nuôi”, Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

 

- Về phân loại mặt hàng “nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi” Bộ Tài chính đã công văn hướng dẫn số 994/BTC-TCHQ ngày 21/01/2014.

 

- Căn cứ Khoản 4 Điều 6 Thông số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ các quy định nêu trên trường hợp thực tế của Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ Chăn nuôi Nguyễn Xương để phân loại áp mức thuế suất.

 

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết thực hiện./.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục TXNK (để p/h);

- Lưu: VT, KTSTQ (3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.