Open navigation

Công văn 3944/TCHQ-TXNK Xác định trước mã số hàng hóa đối với mặt hàng có tên thương mại là Pendistrep L

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3944/TCHQ-TXNK

V/v xác định trước số hàng hóa

Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vật Thuốc Thú y Tiến Thành.

(Đ/c: Số 11, Lô C3, KĐT Yên Hòa, P. Yên hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số 04/05/06 ngày 04/05/2016 của Công ty TNHH Vật Thuốc Thú y Tiến Thành đề nghị xác định trước số đối với mặt hàng tên thương mại Pendistrep L.A.. Về việc này, Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ xác định trước số gồm:

Hồ xác định trước số:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu,

Trường hợp không mẫu hàng; tổ chức, nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì hồ đề nghị xác định trước số của Công ty không đúng theo quy định tại Điều 7 Thông số 38/2015/TT-BTC nêu trên do đơn đề nghị xác định trước số không điền đầy đủ thông tin trên đơn theo mẫu. dụ: thiếu tên gọi theo cấu tạo, công dụng (mục 7); ký, hiệu, chủng loại (mục 8); số đề xuất của hàng hóa (mục 24),....

Do đó, Tổng cục Hải quan không đủ sở để xác định mã số theo đề nghị của Công ty gửi trả Đơn số 04/05/06 ngày 04/05/2016 kèm toàn bộ hồ để Công ty điền đủ thông tin trên đơn theo mẫu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Mặt khác, mặt hàng nêu trên khó phân loại, xác định số bằng mắt thường. Do vậy, đề nghị Công ty cung cấp mẫu hàng hóa kèm theo đơn (hướng dẫn tại công văn số 6582/TCHQ- PTPL ngày 20/07/2015 của Tổng cục Hải quan).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Vật Thuốc Thú y Tiến Thành biết./.

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

- Lưu: VT, TXNK (3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.