Open navigation

Công văn 3945/TCHQ-TXNK ngày 12/05/2016 Vướng mắc trong việc lập báo cáo mẫu số 06/BNV theo quy định tại Thông tư 212/2014/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3945/TCHQ-TXNK

V/v vướng mắc hướng dẫn tại Thông tư 212/TT-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 434/HQBĐ-NV ngày 28/4/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định về việc vướng mắc trong việc lập báo cáo mẫu số 06/BNV theo quy định tại Thông tư 212/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Mẫu 06/BNV là mẫu báo cáo phục vụ quản trị nghiệp vụ, tuy nhiên mẫu báo cáo này chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý. Vì vậy, Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ Tài chính (triển khai thực hiện từ ngày 01/01/2017) thay thế Thông tư số 212/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính đã không còn mẫu báo cáo này nữa.

Báo cáo quản trị được lập theo yêu cầu quản trị, quản lý của từng thời kỳ. Hiện nay, Báo cáo tổng hợp nợ thuế được thực hiện theo mẫu báo cáo của công văn số 3954/TCHQ-TXNK ngày 12/8/2011 của Tổng cục Hải quan và công văn số 7570/TCHQ-TXNK ngày 19/8/2016 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Định được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, TXNK-Khánh(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hải Trang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.