Open navigation

Công văn 6048/BTC-CST Chính sách thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu đối với mặt hàng xơ bông chưa chải thô, chải kỹ

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6048/BTC-CST

V/v chính sách thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với mặt hàng bông chưa chải thô, chải kỹ.

Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 301/HQQN-TXNK ngày 2/2/2016 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) khâu nhập khẩu đối với mặt hàng bông chưa chải thô, chải kỹ của Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long (sau đây gọi Công ty) tại văn bản số 2412-01/THNL-XNK ngày 24/12/2015. Về vấn đề này, Bộ Tài chính ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật thuế GTGT về đối tượng không chịu thuế GTGT; khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT về thuế suất thuế GTGT 5% thì sản phẩm trồng trọt chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua chế thông thường thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; bông chế thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5%.

Khoản 1 Điều 4 Thông 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính khoản 1 Điều 1 Thông 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Các sản phẩm mới qua chế thông thường sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác các hình thức bảo quản thông thường khác.”

Căn cứ Biểu thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính thì mặt hàng bông chưa chải thô, chải kỹ thuộc HS 52010000 và thuế suất thuế GTGT 5%.

Tại Điều 11 Thông 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn “Trong quá trình thực hiện, nếu trường hợp mức thuế giá trị gia tăng tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông này.”

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Ngân Long nhập khẩu mặt hàng bông chưa chải thô, chải kỹ quy trình chế biến như sau: bông được thu hoạch bằng tay hoặc bằng máy rồi vận chuyển đến các xưởng chế để bóc tách hạt, vỏ tam tơ; Hạt bông, tai bông, cây, ... được tách ra khỏi bông sau đó qua công đoạn xử lý, sấy khô, ép thành các kiện 227 kg thì mặt hàng bông chưa chải thô, chải kỹ nhập khẩu của Công ty sản phẩm trồng trọt chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua chế thông thường thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Bộ Tài chính trả lời Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.


  

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- TCT; TCHQ; Vụ PC;

- Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long ;

- Lưu: VT, CST(13b).


 

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

 

 

 

 

Phạm Đình Thi

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.