Open navigation

Công văn 6309/BTC-TCHQ Xử lý nợ thuế nhập khẩu ô tô

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

----------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6309/BTC-TCHQ

V/v xử nợ thuế

Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016
Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hải Phòng;

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 336/ĐTTMDV ngày 14/10/2014 công văn số 351/ĐTTMDV ngày 29/10/2014 của Công ty Đầu Thương mại Dịch vụ Quốc tế (Interserco) (Đ/c: 17 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Nội) đề nghị không truy thu thuế lần 3 xe ô tô nhập khẩu năm 2004-2005. Về vấn đề này, Bộ Tài chính ý kiến như sau:

 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Văn Ninh tại công văn số 1030/VPCP- KTTH ngày 18/02/2016, để đảm bảo công bằng, phù hợp với mặt bằng chung cho các doanh nghiệp, không gây khiếu kiện phức tạp kéo dài, Bộ Tài chính yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nêu trên xác định trị giá tính thuế đối với hàng ô nhập khẩu năm 2004-2005 của Công ty Interserco theo các mức giá xác định tại Thông báo số 4545/TB-TCHQ ngày 28/9/2006 của Tổng cục Hải quan.

 

Bộ Tài chính thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nêu trên biết thực hiện./.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Vụ Chính sách thuế BTC (để biết);

- Vụ Pháp chế BTC (để biết);

- Cty ĐTTM & DV Quốc tế (Interserco) (để t / hiện) ;

- Lưu VT, TCHQ (15b).


KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.