Open navigation

Công văn 641/GSQL-GQ1 ngày 09/05/2016 Thủ tục nhập khẩu thiết bị bay chụp đo và vẽ bản đồ

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 641/GSQL-GQ1

V/v thủ tục nhập khẩu thiết bị bay

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần thiết bị Thắng Lợi.
(Số 6 Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội)

Trả lời công văn số 0001-16/TL-TC ngày 20/4/2016 của Công ty Cổ phần thiết bị Thắng Lợi nêu vướng mắc thủ tục nhập khẩu thiết bị bay chụp đo và vẽ bản đồ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách quản lý mặt hàng

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ thì: “Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, thực hiện thiết kế, sản xuất, thử nghiệm, kinh doanh các loại tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ phải có công văn đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chấp thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.”

2. Về thủ tục nhập khẩu:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Thông tư số 38/2015//TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, Tân.GQ1 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Ngô Minh Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.