Open navigation

Công văn 643/GSQL-GQ1 Quy định kiểm tra chuyên ngành đối với xe ô tô xitéc nhập khẩu

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 643/GSQL-GQ1

V/v kiểm tra chuyên ngành xe ô xitec

Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016

 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Linh Anh Anh.

(Đ/c: Lô 2, Biệt thự 10, Tổ 8, đường Trần Hưng Đạo, P. Bắc Cường, Tp. Lào Cai)

 

Trả lời công văn số 0405/Linh Anh Anh ngày 4/5/2016 của Công ty cổ phần Linh Anh Anh về việc quy định kiểm tra chuyên ngành đối với xe ô tô xitéc nhập khẩu, Cục Giám sát quản về Hải quan ý kiến như sau:

 

- Căn cứ Thông số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 Thông số 55/2014/TT- BGTVT ngày 20/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải thì mặt hàng xe ô xitéc nhập khẩu phải được quan đăng kiểm Việt Nam thực hiện kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường.

 

- Căn cứ Thông số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 Thông số 28/2013/TT- BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoa học Công nghệ thì xitéc ô nhập khẩu thuộc danh mục phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu, “cơ quan hải quan chỉ cho phép thông quan khi tổ chức, nhân nhập khẩu phương tiện đo đó quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp” (khoản 1, Điều 9 Thông số 28/2013/TT- BKHCN)

 

Cục Giám sát quản về Hải quan trả lời để Công ty cổ phần Linh Anh Anh được biết./.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c PTCT Ngọc Anh (để b/c);

- Lưu: VT, GQ1 (3b).


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.