Open navigation

Công văn 644/GSQL-GQ1 Nhập khẩu mỹ phẩm

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 644/GSQL-GQ1

V/v nhập khẩu mỹ phẩm

Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH DP Amepro Việt Nam.

(Đ/c: Thôn Ngọc, Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)

 

Trả lời công văn số 11/AME ngày 3/5/2016 của Công ty TNHH DP Amepro Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản về Hải quan ý kiến như sau:

 

- Về chính sách mặt hàng: Việc nhập khẩu mỹ phẩm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, Thông số 06/2011/TT-BYT ngày 25/1/2011 của Bộ Y tế.

 

- Về thủ tục hải quan: Công ty nghiên cứu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan.

 

Căn cứ quy định tại khoản b Điều 7 Thông số 06/2011/TT-BYT: trường hợp “sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất, đóng gói từ bán thành phẩm nhập khẩu được coi như sản phẩm sản xuất trong nước” thì đơn vị cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Sở Y tế nơi tổ chức, nhân đặt nhà máy sản xuất. Do vậy, trường hợp của Công ty TNHH DP Amepro Việt Nam tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường đã được Sở Y tế Hưng Yên (nơi Công ty đóng trụ sở) cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho mặt hàng Shintinsof-Hán Phương - Linh Chi đen tóc, dạng trình bày các sản phẩm phối hợp trong một bộ sản phẩm với danh sách thành phần đầy đủ cho 03 liều đóng gói: Liều số 1, Liều số 2, Liều số 3 cấu thành nên bộ sản phẩm phù hợp với quy định tại khoản b Điều 7 Thông số 06/2011/TT-BYT dẫn trên.

 

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được xem xét, kiểm tra các thông tin ghi trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm thực tế hàng hóa. Trường hợp xác định hàng hóa nhập khẩu đúng bán thành phẩm mỹ phẩm dùng để sản xuất, đóng gói thành sản phẩm mỹ phẩm đã được Sở Y tế tỉnh cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm thì quan Hải quan chấp nhận làm thủ tục thông quan cho lô hàng theo đúng quy định.

 

 

Cục Giám sát quản về Hải quan trả lời để Công ty TNHH DP Amepro Việt Nam được biết./.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c PTCT Ngọc Anh (để b/c);

- Lưu: VT, GQ1 (3b).


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.