Open navigation

Công văn 645/GSQL-GQ2 ngày 12/05/2016 Hướng dẫn thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 645/GSQL-GQ2

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thông tin NTT Việt Nam. 
(Đ/c: Phòng 201 tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời văn bản không số ngày 6/4/2016 của Công ty TNHH Thông tin NTT Việt Nam về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Điều kiện để được áp dụng thủ tục hải quan theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 ca Chính phủ.

2. Thủ tục hải quan đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số này.

3. Ngoài ra, bên nước ngoài (bên B) thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ về thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập khác tại Việt Nam.

Trường hợp còn vướng mắc phát sinh, đề nghị ng ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Vũ Lê Quân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.