Open navigation

Công văn 652/GSQL-GQ2 ngày 16/05/2016 Hướng dẫn thủ tục hải quan loại hình nhập sản xuất xuất khẩu

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 652/GSQL-GQ2

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan loại hình nhập sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dong Yang E&P Việt Nam.
(Đ/c: xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên)

Trả lời công văn số 16-0505/CV-DY ngày 05/5/2016 của công ty TNHH Dong Yang E&P VN về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị hưng dẫn cho trường hợp Công ty Sam Sung cung cấp nguyên liệu cho Công ty Dong Yang theo hình thức liên kết sản xuất, đề nghị Công ty Dong Yang làm rõ hình thức liên kết sản xuất cụ thể như thế nào để có cơ sở hướng dẫn.

2. Về việc thực hiện theo loại hình gia công hoặc sản xuất xuất khẩu là trên cơ sở bản chất giao dịch giữa hai bên, thủ tục hải quan thực hiện như sau:

- Nếu thực hiện theo loại hình gia công theo hợp đồng ký kết giữa haCông ty thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

- Nếu Công ty TNHH Dong Yang E&P VN nhập khẩu nguyên liệu của Công ty Sam Sung theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 4 Chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

3. Về hình thức thanh toán:

Trường hợp hai Công ty có thỏa thuận hình thức thanh toán theo phương thức bù trừ trị giá thành phẩm thì phải thể hiện bằng văn bản và khai báo phù hợp trên hệ thống VNACCS quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Vũ Lê Quân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.