Open navigation

Công văn 868/TXNK-CST ngày 13/05/2016 Thủ tục miễn thuế nhập khẩu cho gói thầu “Mua sắm thiết bị dạy nghề”

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
 XUẤT NHẬP KHẨU

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 868/TXNK-CST

V/v thủ tục miễn thuế nhập khẩu cho góthầu “Mua sắm thiết bị dạy nghề”

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 309/BQLCDA-TCGN ngày 21/04/2016 và công văn số 362/BQLCDA-TCGN ngày 05/05/2016 của Ban Quản lý các dự án (BQLCDA) Dạy nghề vốn ODA đề nghị hướng dẫn thủ tục miễn thuế nhập khẩu cho gói thầu “Mua sắm thiết bị dạy nghề” thuộc dự án “Thành lập 5 trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc”. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về Điều kiện miễn thuế:

Theo trình bày của BQLCDA Dạnghề vốn ODA tại 02 công văn nêu trên, hợp đồng số VNM-14/VN-04 để triển khai dự án thực hiện tại 5 tỉnh/thành phố, BQLCDA không xác định được Cục Hải quan nơi thực hiện hợp đồng, ngoài ra, trụ sở của BQLCDA đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội, do đó, căn cứ Khoản 4 Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, BQLCDA đề nghị được làm thủ tục cấp danh Mục miễn thuế nhập khẩu cho hợp đồng số VNM-14/VN-04 tại Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ BQLCDA Dạy nghề vốn ODA gửi kèm công văn số 309/BQLCDA-TCGN, Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận thấy cần làm rõ một số nội dung về Điều kiện được miễn thuế như sau:

- Theo nội dung tại Điểm 1 công văn số 184/TTg-QHQT ngày 18/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ gửi các Bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thì thời gian thực hiện dự án là 3 năm (kể từ khi Hiệp định vay vốn có hiệu lực, tức là ngày 29/08/2008). Như vậy, đến thời Điểm hiện tại thì thời gian thực hiện dự án đã kết thúc.

- Ngoài ra, hồ sơ đăng ký đăng ký Danh Mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế đối vi dự án ODA còn bao gồm văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc hàng hóa thuộc dự án ODA không được cấp kinh phí từ nguồn vốn đi ứng để nộp thuế đối với dự án ODA. Qua kiểm tra, hồ sơ do BQLCDA cung cấp không thể hiện đy đủ nội dung này.

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao, Cục Thuế xuất nhập khẩu chuyển công văn số 309/BQLCDA-TCGN và công văn số 362/BQLCDA-TCGN của BQLCDA (kèm hồ sơ) để Cục Hải quaTP. Hà Nội làm việc trực tiếp với BQLCDA, yêu cầu BQLCDA cung cấp đầy đủ hồ sơ hàng nhập khẩu và thực hiện kiểm tra việc miễn thuế đối với hàng nhập khẩu của BQLCDA. Trường hợp phát sinh vướng mắc, Cục Hải quan TP. Hà Nội báo cáo hồ sơ cụ thể về Tổng cục Hải quan để xử lý.

2. Về thủ tục cấp danh Mục miễn thuế nhập khẩu:

Căn cứ Khoản 4 Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì nơi đăng ký Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế là: “Cục Hải quan nơi thực hiện dự án đầu tư đối với dự án xác định được Cục Hải quan nơi thực hiện dự án đu tư hoặc Cục Hải quan nơi đóng trụ sở chính đối với dự án không xác định được Cục Hải quan nơi thực hiện dự án đầu tư hoặc Cục Hải quan gần nhất đối với tỉnh, thành phố không có cơ quan hải quan. Cục trưởng Cục Hải quan lựa chọn và giao cho một đơn vị có đủ khả năng thực hiện đăng ký Danh Mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu miễn thuế.

Trường hợp Cục Hải quan quản lý hải quan đối với một số tỉnh thì ngoài đơn vị đăng ký Danh Mục nêu trên, Cục trưởng Cục Hải quan xem xét quyết định giao Chcục Hải quan quản lý hải quan trên địa bàn tỉnh nơi có dự án đầu tư thực hiện đăng ký Danh Mục hàng hóa xuất khu, nhập khu miễn thuế đối với các dự án thuộc địa bàn tỉnh đó.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp qua kiểm tra, hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng của dự án “Thành lập 5 trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc” được thực hiện tại 5 tỉnh/thành phố nếu đáp ứng được các Điều kiện: thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu và không xác định được Cục Hải quan nơi thực hiện dự án đầu tư, thì việc đăng ký Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế được thực hiện tại Cục Hải quan nơi đóng trụ sở chính là Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Ngọc Hưng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.