Open navigation

Công văn 1139/BHXH-QLT ngày 29/04/2016 Hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ Công văn 212/BHXH-QLT

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIM XàHỘI 
TP. H CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 1139/BHXH-QLT

V/v hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ Công văn số 212/BHXH-QLT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2016

 Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Điều 58, Luật Việc làm số 38/2013/QH13; Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Công văn số 1379/BHXH-BT ngày 20/4/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN và thu BHXH tự nguyện.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động (gọi chung là đơn vị) cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN như sau:

1. Bãi bỏ Khoản 5 Mục I Công văn 212/BHXH-QLT ngày về tính lãi truy thu, chậm đóng. Thực hiện tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN theo Mục I Công văn số 1379/BHXH-BT ngày 20/4/2016 của BHXH Việt Nam (Đính kèm Công văn).

2. Điều chỉnh Tiết c, Điểm 6.4, Khoản 6, Mục I Công văn 212/BHXH-QLT: Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước thời hạn được tính là thời gian đóng BHXH, thời điểm từ khi đi làm trước đến khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật BHXH nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng BHXH, BHYT, BHTN.

3. Điều chỉnh bổ sung Khoản 10, Mục II Công văn 212/BHXH-QLT, như sau:

10.1. Đơn vị trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản, giải thể theo đúng quy định của pháp luật hoặc đơn vị đơn phương chấm dứt quan h BHXH, chủ doanh nghip bỏ trốn, giải thể không đúng quy định của pháp lut nếu người lao động chuyn sang nơi làm việc mới thì cơ quan BHXH cht sổ đến thời điểm đơn vị đã đóng BHXH để người lao động tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị mới, sau khi thu hồi được khoản nợ của đơn vị thì cơ quan BHXH sẽ chốt sổ bổ sung thời gian đóng BHXH cho người lao động.

10.3. Trường hợp đơn vị tại điểm 10.2 khi có người lao động khởi kiện đơn vị và đã có quyết định xét xử của Tòa án yêu cầu đơn vị hoàn tất việc trích nộp các khoản tiền BHXH để chốt sổ trả cho người lao động, hoặc người lao động đủ điều kiện hưởng hưu trí, tử tuất cần chốt sổ để giải quyết chế độ. Đơn vị thực hiện cam kết thanh toán số nợ trong thời gian sớm nhất, truy đóng trước tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi chậm đóng của người lao động đến thời điểm nghỉ việc, thì cơ quan BHXH sẽ chốt sổ cho người lao động đến thời điểm nghỉ việc để bảo lưu sổ hoặc hưởng chế độ theo quy định.

4. Hướng dẫn bổ sung Điểm 4.4, Khoản 4, Mục III Công văn 212/BHXH-QLT như sau:

Trong tháng khi đơn vị thực hiện giao dịch điện tử báo giảm cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh tăng hết giá trị thẻ, đơn vị tập hợp thẻ BHYT các trường hợp ngừng đóng trong tháng trả (1 tháng/lần hoặc theo từng đợt phát sinh) cho cơ quan BHXH qua Bưu điện, cơ quan BHXH sẽ giảm giá trị thẻ tương ứng thời gian đã tăng từ lúc báo giảm. Đơn vị phải có trách nhiệm thu hồi thẻ BHYT từ lúc người lao động ngưng tham gia và chịu trách nhiệm thanh toán chi phí khám chữa bệnh phát sinh nếu có của người lao động từ ngày đầu tháng giảm.

Ví d:

a. Người lao động nghỉ việc từ 01/04/2016. Đơn vị nộp hồ sơ báo giảm từ ngày 21/03/2016 đến 31/03/2016, đơn vị trả thẻ BHYT chậm nhất đến ngày 30/4/2016 thì đơn vị không phải đóng bổ sung giá trị thẻ tháng 4/2016. Trường hợp trả thẻ BHYT sau ngày 30/4/2016 sẽ bị tính bổ sung giá trị thẻ tương ứng của tháng trả thẻ trễ.

b. Người lao động nghỉ việc từ 01/04/2016. Đơn vị nộp hồ sơ báo giảm từ ngày 01/4/2016 đến 20/4/2016, đơn vị trả thẻ BHYT chậm nhất đến ngày 30/4/2016 thì đơn vị phải đóng bổ sung giá trị thẻ tháng 4/2016.

c. Người lao động nghỉ việc từ 01/4/2016, thẻ BHYT đã được cơ quan BHXH đóng dấu “Hạn sử dụng đến 31/3/2016” thì đơn vị được thẻ trong năm tài chính và không phải đóng bổ sung giá trị thẻ từ tháng 4/2016 đến hết giá trị thẻ.

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc BHXHTP;
- Các phòng chức năng BHXHTP;
- BHXH quận, huyện;
 - Websi
te BHXHTP;
 - Lưu: VT
.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thị Thu

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.