Open navigation

Công văn 1464/LĐTBXH-BĐG ngày 04/05/2016 Hướng dẫn triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1464/LĐTBXH-BĐG

V/v: hướng dẫn triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020, trong đó Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” (sau đây gọi tắt là Tháng hành động). Để các hoạt động trong Tháng hành động năm 2016 được tổ chức một cách đồng bộ và có hiệu quả, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai Tháng hành động như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Thu hút sự quan tâm và tham gia của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các Mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Vận động toàn xã hội cùng góp sức tích cực nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

- Các hoạt động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, Tiết kiệm; có thể gắn với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông.

2. Chủ đề Tháng hành động năm 2016

“Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

3. Thời gian: Từ ngày 15/11/2016 đến ngày 15/12/2016.

4. Những hoạt động chính

Tháng hành động năm 2016 là Điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao Điểm, phát động một chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên toàn quốc. Với chủ đề chính của năm 2016 như đã nêu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức đoàn thể ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan trực thuộc và phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai một số hoạt động cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động trong Tháng hành động năm 2016 tại Bộ, ngành, tổ chức và địa phương.

- Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động năm 2016 tại Bộ, ngành, tổ chức và địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, các thông điệp (có phụ lục đính kèm) và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng tại trung ương và địa phương, đặc biệt là treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền, tổ chức mít tinh, diễu hành tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư và thực hiện tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn.

- Xuất bản và phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, giao lưu văn nghệ, thể thao về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2016; gặp mặt và biểu dương những điển hình và Điểm sáng trong công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; huy động các nguồn lực để hỗ trợ nạn nhân của bạo lực, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn...

- Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trong thời gian diễn ra Tháng hành động.

- Gửi các tin bài về hoạt động triển khai Tháng hành động tại địa phương để đăng trên website của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các cấp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố và các cơ quan thông tấn báo chí khác.

- Báo cáo kết quả hoạt động về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Bình đẳng giới) số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: (04)39393254; Fax: (04) 38269551; Email: vubdg@molisa.gov.vn trước ngày 26/12/2016 để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Trong quá trình triển khai, nếu có Điều gì vướng mắc, cần thông tin kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp giải quyết.

Trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTgCP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Ủy ban về các VĐXH của Quốc hội (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thành viên UBQG VSTBPN;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH;
 - Lưu: VT, BĐG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Trọng Đàm

 


PHỤ LỤC

THÔNG ĐIỆP TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2016

(Kèm theo công văn số 1464/LĐTBXH-BĐG ngày 04 tháng 05 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Chủ đề Tháng hành động:

"Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái"

Các thông điệp:

1. Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016!

2. Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2016!

3. Phụ nữ và trẻ em gái hãy lên tiếng khi bị bạo lực!

4. Cùng chung tay để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

5. Chung tay xây dựng một xã hội không còn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

6. Bình đẳng giới là chìa khóa để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

7. Hãy lên tiếng khi bạn chứng kiến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

8. Đừng im lặng, hãy chia sẻ khi bạn là nạn nhân của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

9. Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là vi phạm pháp luật!

10. Quyền của phụ nữ là quyền con người!

11. Hãy hành động để chấm dứt ngay bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

- Các thông điệp khác phù hợp với chủ đề Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016, gắn với lĩnh vực của cơ quan, đơn vị, địa phương, các ngày kỷ niệm trong tháng 11 và tháng 12.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể tham khảo các tranh cổ động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trên website Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tại địa chỉ: genic.molisa.gov.vn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.