Open navigation

Công văn 1484/LĐTBXH-TCDN Đào tạo nghề cho lao động nông thôn


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1484 / LĐTBXH - TCDN

V/v Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 1956 / QĐ - TTg ngày 27/11/2009, Quyết định số 971 / QĐ - TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 5383 / LĐTBXH - TCDN ngày 30/12/2015 hướng dẫn nhiệm vụ và tổ chức thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó đề nghị các địa phương chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, báo cáo chỉ tiêu, nhiệm vụ và kết quả phân bổ kinh phí thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016. Tuy nhiên, đến nay một số địa phương chưa gửi báo cáo, hoặc báo cáo không đầy đủ, hoặc chưa phân bổ kinh phí năm 2016 để tổ chức triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hoặc đã phân bổ kinh phí nhưng quá thấp.

Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 19 / CT - TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 1956 / QĐ - TTg ngày 27/11/2009, Quyết định số 971 / QĐ - TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 đã được phê duyệt, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương:

 1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016; bố trí kinh phí từ các nguồn (ngân sách Trung ương hỗ trợ trong kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; ngân sách địa phương và huy động các nguồn hợp pháp khác) để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ này.

 2. Báo cáo chỉ tiêu kế hoạch và kết quả phân bổ kinh phí tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016 (theo Phụ lục gửi kèm).

 3. Nêu những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân khi thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đề xuất giải pháp, cơ chế thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Báo cáo của địa phương đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/5/2016 (qua Tổng cục Dạy nghề, 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng Hà Nội, email Vudntx.tcdn@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);

 • Bộ trưởng (để b/c);

 • Các đ/c thành viên BCĐTW (để p / hợp chỉ đạo);

 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

 • TƯ Hội Nông dân VN, Hội Cựu chiến binh VN;

 • Tổ công tác giúp việc BCĐTW;

 • Sở LĐTBXH, Sở NN&PTNT, Sở Nội vụ;

 • Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Huỳnh Văn Tí

Đơn vị báo cáo:


BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ PHÂN BỔ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2016


(Kèm theo Công văn số 1484 / LĐTBXH - TCDN ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)TT


Nội dung

Chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

Kinh phí thực hiện (triệu đồng)


Ghi chú

Đơn vị tính

Chỉ tiêu, nhiệm vụ


Tổng số

Trong đó

NSTW

NSĐP

1

2

3

4

5

6

7

9

Tổng số


1

Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn


2

Rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu đào tạo nghề


3

Phát triển chương trình, tài liệu giảng dạy

Chương trình / tài liệu


4

Phát triển giáo viên, người dạy nghề, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; giáo viên giảng dạy kiến thức kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp cho lao động nông thôn


Người


5

Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề


Người

Dạy nghề nông nghiệp

Người

Dạy nghề phi nông nghiệp

Người


6

Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Dự án


7

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề đối với các CSDN công lập


Cơ sở


nếu có

7.1

Cơ sở dạy nghề A

7.2

Cơ sở dạy nghề B

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.