Open navigation

Công văn 1495/BHXH-TCKT Chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1495 / BHXH - TCKT

V/v chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  • Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

  • Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Ngày 22/3/2016, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quyết định số 415 / QĐ - BHXH về Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam (Quy chế sử dụng xe ô tô chuyên dùng). Căn cứ Quy chế sử dụng xe ô tô chuyên dùng, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:


  1. Quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng đúng mục đích sử dụng được quy định tại Điều 3 Quy chế sử dụng xe ô tô chuyên dùng.


  2. Các đơn vị không được sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho việc riêng, trao đổi, cho mượn, cho thuê hoặc sử dụng vào các mục đích khác ngoài nhiệm vụ quy định tại Điều 3 Quy chế sử dụng xe ô tô chuyên dùng; không được thay đổi Logo in tại hai bên cửa trước của xe như: Làm mờ, dán đè, thay đổi hình dáng, kích thước Logo.


  3. Thủ trưởng các đơn vị được giao quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng.


  4. BHXH Việt Nam sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế sử dụng xe ô tô chuyên dùng. Nếu đơn vị nào thực hiện không đúng quy định, Thủ trưởng đơn vị phải chịu kỷ luật trước Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.


Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng Giám đốc (để b/c);

  • Lưu: VT, TCKT (3).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Đình Khương

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.