Open navigation

Quyết định 17/2016/QĐ-TTg Hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và NLĐ làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2016/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ÁP DỤNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ TĂNG THÊM ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI BAN QUẢN LÝ LÀNG VĂN HÓA - DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về áp dụng hệ số Điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Quyết định này quy định hệ số Điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Đối tượng áp dụng và đối tượng không áp dụng

1. Đối tượng áp dụng:

Công chức trong chỉ tiêu biên chế và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Điều 1 Quyết định này làm việc tại các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

2. Đối tượng không áp dụng:

Viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam gm: Tạp chí Làng Việt, Trung tâm Thông tin dữ liệu và Ban Quản lý Khu các làng dân tộc.

3. Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này không áp dụng trong các thời gian sau:

Đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;

Đi học tập trung trong nước từ 03 tháng liên tục trở lên;

Nghỉ việc riêng không hưởng lương từ 01 tháng, liên tục trở lên;

Nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

Bị đình chỉ công tác, bị tạm giam.

Điều 3. Hệ số Điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định này được áp dụng hệ số Điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm 0,8 lần so với mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

Điều 4. Nguồn kinh phí chi trả

Kinh phí chi trả hệ số Điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm quy định tại Quyết định này được ngân sách nhà nước bảo đảm và bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Điều 5. Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chc thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

1. Các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP.

2. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2016.

Thời gian thực hiện hệ số Điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm quy định tại Quyết định này được tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức thực hiện chi trả hệ số Điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - HĐND, UBND các tỉnh, thành ph
ố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
 - Văn phòng Chủ tịch nư
c;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
 - Viện Kiểm sát nhân dân t
i cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
 - 
y ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
 - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ qu
c Việt Nam;
 - Cơ quan Trung 
ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
 - Lưu: VT, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.