Open navigation

Quyết định 641/QĐ-BHXH Phê duyệt Danh mục dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành BHXH


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 641 / QĐ - BHXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2016


TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM


Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67 / 2006 / QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định số 01 / 2016 / NĐ - CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 64 / 2007 / NĐ - CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 36a / NQ - CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 1819 / QĐ - TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 640 / QĐ - BHXH ngày 28/4/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành năm 2016 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH các tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • Tổng Giám đốc (để b/c);

  • Các PTGĐ;

  • Lưu: VT, CNTT(03), KHĐT (03).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Đỗ Văn Sinh

PHỤ LỤC


DANH MỤC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH BHXH NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 641 / QĐ - BHXH ngày 28/04/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)


Đơn vị: đồngTT


Tên dự án hoặc nhiệm vụ

Chủ đầu tư hoặc đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị chủ trì thuê dịch vụ


Thời gian thực hiện


Hình thức đầu tư


Ước tính tổng mức đầu tư hoặc tổng kinh phí


Kinh phí bố trí 2016


Kinh phí bố trí các năm tiếp theo

A

B

C

D

E

F

G

H = F-G

TỔNG CỘNG (A+B)


2.906.198.781.610


1.256.171.799.595


757.027.282.015


A

CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2016


I

Nhóm hạ tầng kỹ thuật CNTT và phần mềm, CSDL chuyên ngành


1.987.299.081.610


1.230.271.799.595


757.027.282.015


1

Thay thế, trang bị và hiện đại hóa thiết bị CNTT năm 2016


Ban QLDA

Đầu tư và xây dựng Ngành


2016


Mua sắm tập trung


378.715.196.600


378.715.196.600


0


2


Hệ thống chăm sóc khách hàng (Call center)


Ban QLDA

Đầu tư và xây dựng Ngành


2016-

2017

Dự án đầu tư hoặc Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT


42.897.890.000


21.448.945.000


21.448.945.000


3


Hệ thống thông tin giám định BHYT

Ban QLDA

Đầu tư và xây dựng Ngành


Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT


707.749.457.000


180.000.000.000


527.749.457.000


4

Nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ và trang bị công cụ quản lý phần mềm, mã nguồn


Trung tâm CNTT


2016-

2017


Dự án đầu tư


70.425.963.600


49.298.174.520


21.127.789.080

5

Hệ thống đào

Trường Đào

2016-

Dự án đầu

44.827.271.500

22.413.635.750

22.413.635.750


tạo nghiệp vụ Ngành BHXH

tạo nghiệp vụ BHXH

2017


6

Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung Ngành BHXH


Trung tâm CNTT


2016-

2017


Dự án đầu tư


125.000.400.000


62.500.200.000


62.500.200.000


7

Hệ thống Lưu trữ hồ sơ điện tử Ngành BHXH


Trung tâm Lưu trữ


2016-

2017


Dự án đầu tư


107.999.508.550


75.599.655.985


32.399.852.565


8

Hệ thống quản trị điều hành mạng, an ninh bảo mật, quản lý định danh và chia sẻ dữ liệu


Trung tâm CNTT


2016-

2017


Dự án đầu tư hoặc kế hoạch

thuê dịch vụ CNTT


149.137.422.800


104.396.195.960


44.741.226.840


9


Cơ sở dữ liệu hộ gia đình

tham gia BHYT


Trung tâm CNTT


2016

Dự án đầu tư hoặc Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT


290.000.000.000


290.000.000.000


0


10


Hệ thống chữ ký số ngành BHXH


Trung tâm CNTT


2016-

2017

Mua sắm tập trung hoặc dự án đầu tư


53.134.050.000


37.193.835.000


15.940.215.000


11


Xây dựng, nâng cấp, mở rộng mạng LAN các cấp

BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


2016-

2017


Dự án đầu tư


17.411.921.560


8.705.960.780


8.705.960.780


II

Chi hoạt động vận hành và phát triển hệ thống CNTT


24.500.000.000


24.500.000.000


0


1

Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ


Viện Khoa học BHXH


2016


Tư vấn


5.000.000.000


5.000.000.000


0


2

Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật CNTT Ngành BHXH


Trung tâm CNTT


2016


Tư vấn


4.000.000.000


4.000.000.000


0


3

Đánh giá mức độ sẵn sàng của Hệ thống Ngành CNTT


Trung tâm CNTT


2016


Tư vấn


500.000.000


500.000.000


04

Đào tạo, nâng cao năng lực, chuẩn hóa cán bộ CNTT Ngành BHXH


Trường Đào tạo Nghiệp vụ BHXH


2016


Dịch vụ


15.000.000.000


15.000.000.000


0


B

CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 2016


894.399.700.000


1.400.000.000


1

Nâng cấp, mở rộng Cổng thông tin điện tử Ngành BHXH


Trung tâm CNTT


2017-

2020


Dự án đầu tư


136.399.700.000


400.000.000


135.999.700.000


2

CSDL Quốc gia về Bảo hiểm

Trung tâm CNTT

2017-

2020

Dự án đầu tư


758.000.000.000


1.000.000.000


757.000.000.000

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.