Open navigation

Quyết định 1654/QĐ-BCT Chỉ định tổ chức thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

 Hết hiệu lực: 29/04/2019 


BỘ CÔNG THƯƠNG

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1654 / QĐ - BCT 

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;


Căn cứ Nghị định số  95 / 2012 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Căn cứ Nghị định số  132 / 2008 / NĐ - CP  ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;


Căn cứ Thông tư số  48 / 2011 / TT - BCT  ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;


Căn cứ Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT  ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Chỉ định Trung tâm thí nghiệm dệt may, Viện Dệt may; địa chỉ số 478 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội thực hiện việc thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. Danh mục các phép thử được công nhận đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.


Mã số phòng thử nghiệm: TNDM-BCT.01.16 - (Vilas số 089)


Điều 2. Trung tâm thí nghiệm dệt may, Viện Dệt may có trách nhiệm thực hiện việc thử nghiệm formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu; phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày ký và Trung tâm thí nghiệm dệt may, Viện Dệt may sẽ chịu sự giám sát định kỳ mỗi năm một lần.


Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Viện trưởng Viện Dệt may và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 4;

  • Tổng Cục Hải quan;

  • Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

  • Tập đoàn Dệt may Việt Nam;

  • Hiệp hội Dệt may Việt Nam;

  • Các Cục: QLTT; TMĐT&CNTT (đăng trên Website);

  • Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Cao Quốc Hưng

PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM DỆT MAY, VIỆN DỆT MAY

(Kèm theo Quyết định số:  1654 / QĐ - BCT  ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)TT


Tên phép thử

Giới hạn phát hiện (nếu  có) / phạm  vi đo


Phương pháp thử


1


Xác định hàm lượng formaldehyt


16  mg / kg 

ISO 14184-1:2011


TCVN 7421-1:2013


2


Xác định hàm lượng 22 amin thơm


10  mg / kg 

EN 14362-1:2012


EN 14362-3:2012


ISO 24362-1:2014


ISO 24362-3:2014


TCVN 7619-1:2007


TCVN 7619-2:2007

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.