Open navigation

Công văn 2890/VPCP-ĐMDN Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2890 / VPCP - ĐMDN

V/v đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Căn cứ quy định tại Quyết định số 22 / 2015 / QĐ - TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu:


Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời đề xuất cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các đơn vị này để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTTg Vương Đình Huệ;

  • Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;

  • VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, các Vụ: KTN, KTTH, V.III;

  • Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Lê Mạnh Hà

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.