Open navigation

Công văn 3066/VPCP-ĐMDN ngày 05/05/2016 Báo cáo việc chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông nghiệp Sông Con

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3066/VPCP-ĐMDN

V/v: báo cáo việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Sông Con

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2016

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 1624/BC-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2016) về việc chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp Sông Con, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An theo thẩm quyền chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp Sông Con hoàn thành xây dựng phương án sắp xếp theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, trước ngày 01 tháng 6 năm 2016 báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong trường hợp không hoàn thành xây dựng và trình phương án sắp xếp theo thời hạn nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, NN&PTNT;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT;
 - Lưu: VT, ĐMDN (3b) 
DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




 Lê Mạnh Hà

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.