Open navigation

Công văn 3113/VPCP-KTN Đổi tên nhà thầu TNK Vietnam BVĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

Số: 3113 / VPCP - KTN V / v đổi tên nhà thầu TNK Vietnam B.v. thành Rosneft Vietnam B.v. PSC Lô 05 - 3 / 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Tài chính;

  • Bộ Công Thương;

  • Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Về đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Công văn số 1896 / DKVN - QLHĐ ngày 01 tháng 4 năm 2016) về việc đổi tên nhà thầu TNK Vietnam B.v. thành Rosneft Vietnam B.v. trong Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí (PSC) Lô 05 - 3 / 11 , Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:


  • Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn nhà thầu TNK Vietnam B.v. kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng quyền lợi tham gia trong PSC Lô 05- 3/11.


  • Bộ Công Thương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung qui định về thời điểm cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh để đảm bảo việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng quyền lợi tham gia trong các hợp đồng dầu khí.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Tài chính, Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTg, các PTTg;

  • Các Bộ: KHĐT, TP;

  • VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTN (3), Ch. (26b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Cao Lục

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.