Open navigation

Công văn 3113/VPCP-KTN ngày 06/05/2016 Đổi tên nhà thầu TNK Vietnam B

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3113/VPCP-KTN

V/v đổi tên nhà thầu TNK Vietnam B.v. thành Rosneft Vietnam B.v. PSC Lô 05-3/11

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
 - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Về đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Công văn số 1896/DKVN-QLHĐ ngày 01 tháng 4 năm 2016) về việc đổi tên nhà thầu TNK Vietnam B.v. thành Rosneft Vietnam B.v. trong Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí (PSC) Lô 05-3/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

- Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn nhà thầu TNK Vietnam B.v. kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng quyền lợi tham gia trong PSC Lô 05-3/11.

- Bộ Công Thương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung qui định về thời điểm cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh để đảm bảo việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng quyền lợi tham gia trong các hợp đồng dầu khí.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Tài chính, Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: KHĐT, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
 - Lưu: VT, KTN (3), Ch. (26b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Cao Lục

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.