Open navigation

Công văn 3188/VPCP-KTTH ngày 09/05/2016 Thu, nộp Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3188/VPCP-KTTH

V/v thu, nộp Quỹ hỗ trợ sp xếp và phát triển doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 267/BTC-TCDN ngày 13 tháng 4 năm 2016 về việc huy động Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Quỹ), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tổ chức thực hiện quyết toán, xử lý các tồn tại về tài chính tại thời điểm chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần và xác định khoản phải nộp về Quỹ theo quy định.

2. Chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện đúng tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và nộp kịp thời các khoản thu về Quỹ theo quy định.

3. Giao Bộ Tài chính theo dõi, giám sát quá trình thực hiện, chủ động xử lý những vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền hoặc chủ trì, phối hợp vi cơ quan liên quan, đề xuất báo cáo các cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg.CP;
 - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mạnh Hà, Trợ l
ý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
 - Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.