Open navigation

Công văn 3190/VPCP-KTN Đề xuất giải pháp công nghệ cao phục vụ thu phí không dừng toàn quốc


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3190 / VPCP - KTN

V/v đề xuất giải pháp công nghệ cao phục vụ thu phí không dừng toàn quốc

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.


Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (văn bản số 740 / VHL - VP ngày 27 tháng 4 năm 2016) báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất giải pháp công nghệ cao phục vụ thu phí không dừng trên toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu kỹ đề nghị này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;

  • Viện Hàm lâm KHCN VN;

  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX;

  • Lưu: VT, KTN (3) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Cao Lục

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.