Open navigation

Công văn 388/UBDT-VP135 Hướng dẫn địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn năm 2016


ỦY BAN DÂN TỘC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 388 / UBDT - VP135

V/v hướng dẫn địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn năm 2016

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.


Phúc đáp văn bản số 417 / UBND - VHXH ngày 05/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc xác định danh sách các xã, thôn có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi của tỉnh Kiên Giang năm 2016; qua nghiên cứu Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:


Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ủy ban Dân tộc có văn bản số 1458 / UBDT - VP135 về việc hướng dẫn xác định các xã, thôn đặc biệt khó khăn, trong đó quy định:


  • Xã có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi là xã khu vực III được quy định tại Quyết định số 447 / QĐ - UBDT ngày 19/9/2013, Quyết định số 601 / QĐ - UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các Quyết định sửa đổi bổ sung (nếu có).


  • Thôn đặc biệt khó khăn là thôn được quy định tại Quyết định số 447 / QĐ - UBDT ngày 19/9/2013, Quyết định số 68 / QĐ - UBDT ngày 19/3/2014, Quyết định số 601 / QĐ - UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các Quyết định sửa đổi bổ sung (nếu có).


Như vậy, năm 2016 tỉnh Kiên Giang có 4 xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi gồm: xã Vĩnh Phú, huyện Giồng Riềng; xã Phú Lợi, huyện Giang Thành; xã Thạch Yên A, huyện U Minh Thượng; xã Nam Thái, huyện An Biên.


Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang căn cứ thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);

  • Bộ Nội vụ;

  • Bộ Tài chính;

  • Website UBDT;

- Lưu: VT. VP 135 (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM


Sơn Phước Hoan

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.