Open navigation

Công văn 747/TTg-KTN Bổ sung Quốc lộ 40, tỉnh Kon Tum, nhánh đi cửa khẩu Đắk Kôi vào Quy hoạch phát triển GTVT đường bộ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 747 / TTg - KTN

V/v bổ sung QL40, tỉnh Kon Tum, nhánh đi cửa khẩu Đắk Kôi vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.


Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2237 / BGTVT - KHĐT ngày 03 tháng 3 năm 2016) và ý kiến của các Bộ: Quốc phòng (văn bản số 2410 / BQP - TM ngày 23 tháng 3 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2224 / BKHĐT - KCHTĐT ngày 29 tháng 3 năm 2016), Tài chính (văn bản số 4732 / BTC - ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2016), Xây dựng (văn bản số 573 / BXD - HTKT ngày 31 tháng 3 năm 2016), Công Thương (văn bản số 2923 / BCT - KH ngày 04 tháng 4 năm 2016), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 1024 / BTNMT - KH ngày 28 tháng 3 năm 2016) về bổ sung Quốc lộ 40, tỉnh Kon Tum, nhánh đi cửa khẩu Đắk Kôi vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý bổ sung Quốc lộ 40, tỉnh Kon Tum nhánh đi cửa khẩu Đắk Kôi vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên.


  2. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ: Quốc phòng, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên trong quá trình đầu tư, xây dựng tuyến đường theo đúng quy định của pháp luật./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

  • Các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;

  • UBND tỉnh Kon Tum;

  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KTTH, V.III;

  • Lưu: VT, KTN (3) Hong

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG


Trịnh Đình Dũng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.