Open navigation

Quyết định 769/QĐ-TTg Xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 769 / QĐ - TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC XUẤT CẤP LƯƠNG THỰC TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH THANH HÓA


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 1117 / LĐTBXH - BTXH ngày 06 tháng 4 năm 2016, ý kiến Bộ Tài chính tại văn bản số 5534 / BTC - NSNN ngày 25 tháng 4 năm 2016,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 502,335 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2016.


Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, địa phương báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • TTg, PTTg Vương Đình Huệ;

  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;

  • Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG

 PHÓ THỦ TƯỚNG


Vương Đình Huệ

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.