Open navigation

Công văn 1755/TCT-HTQT ngày 27/04/2016 Áp dụng Hiệp định thuế đối với lãi tiền vay NEXI

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1755/TCT-HTQT

V/v áp dụng Hiệp định thuế đối với lãi tiền vay NEXI.

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 347/CT-Ktra3 ngày 19/2/2016 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Nhật Bản (sau đây gọi là Hiệp định) đối với Lãi từ tiền cho vay từ các tổ chức tài chính được bảo hiểm bởi Cơ quan Bảo hiểm Xuất khẩu và Đầu tư Nhật Bản (NEXI). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 3 & 4, Điều 11 (Lãi từ tiền cho vay), Hiệp định quy định:

“3. Mặc dù đã có những quy định tại Khoản 2, lãi từ tin cho vay phát sinh tại một Nước ký kết và do Chính phủ của Nước ký kết kia, cơ quan chính quyn địa phương, ngân hàng trung ương của Nước ký kết kia hoặc bất kỳ một t chức tài chính nào hoàn toàn thuộc sở hữu của Chính phủ đó nhận được, hoặc tin lãi đó cho bt kỳ đi tượng cư trú nào của Nước ký kết kia nhận được liên quan đến những Khoản nợ được Chính phủ của Nước ký kết kia, cơ quan chính quyn địa phương, ngân hàng trung ương của Nước ký kết kia hoặc bt kỳ t chức nào hoàn toàn thuộc sở hữu của Chính phủ đó bảo lãnh, bảo him hoặc tài trợ gián tiếp sẽ được min thuế tại nước ký kết thứ nhất.

4. Theo nội dung của Khoản 3, thuật ngữ “ngân hàng trung ương” và “t chức tài chính hoàn toàn thuộc sở hữu của Chính phủ đó” nghĩa là:

a. …

b. trong trường hợp của Nhật Bản: (i) Ngân hàng Nhật Bản; (ii) Ngân hàng Xuất nhập khu Nhật Bản; (iii) Quỹ hợp tác Kinh tế Hải ngoại; (iv) T chức hợp tác Quốc tế Nhật Bản và (v) T chức hợp tác khác như vậy mà vn của chúng hoàn toàn thuộc sở hữu của Chính phủ Nhật Bản được thỏa thuận trong từng thời gian giữa hai Chính phủ của hai Nước ký kết”

- Công hàm trao đổi ngày 26/11/2015 giữa Việt Nam và Nhật Bản về việc áp dụng Hiệp định đối với NEXI quy định:

“Liên quan đến Khoản 4 của Điều 11 của Hiệp định, được hiểu rằng Cơ quan Bảo him Xuất khu và Đầu tư Nhật Bản (NEXI) sẽ được coi như là một t chức tài chính được đề cập tại Khoản 4(b)(v) của Điều 11 của Hiệp định”

Căn cứ các quy định nêu trên, lãi từ tiền cho vay do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn trả cho bất kỳ đối tượng cư trú nào của Nhật Bản liên quan đến những Khoản nợ được NEXI bảo hiểm sẽ được miễn thuế tại Việt Nam. Quy định này áp dụng đối với các Khoản thu nhập chịu thuế phát sinh vào ngày hoặc sau ngày 26/11/2015.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Ngọc Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.