Open navigation

Công văn 1772/TCT-KK ngày 28/04/2016 Hoàn thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1772/TCT-KK

V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2998/CT-PC ngày 07/4/2016 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ...”

Công văn số 15606/BTC-TCT ngày 18/10/2014 của Bộ Tài chính về việc lập hóa đơn đối với dịch vụ giao nhận, vận tải hàng hóa.

“Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, giao nhận hàng hóa cung ứng dịch vụ vận tải, giao nhận hàng hóa cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể lập hóa đơn vào ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động cung ứng dịch vụ kèm theo bảng kê chi tiết số lượng giao nhận, vận tải hàng hóa trong tháng phát sinh hoạt động cung ứng dịch vụ.

Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu ghi trên hóa đơn và bảng kê chi tiết.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp hồ sơ hoàn thuế của Công ty TNHH Sunico có hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào của dịch vụ thuê ngoài (thuê đầu kéo) từ Công ty TNHH Tốc Độ và giữa hai Công ty có hợp đồng thống nhất việc lập hóa đơn vào cuối mỗi tháng trên cơ sở tổng hợp các lần thuê container đóng hàng phát sinh trong tháng theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 15606/BTC-TCT ngày 18/10/2014 của Bộ Tài chính, đồng thời đáp ứng đầy đủ các quy định về khấu trừ, hoàn thuế theo quy định của pháp luật thì Công ty được khấu trừ, hoàn thuế đối với các hóa đơn giá trị gia tăng nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC (TCT);
 - Lưu VT, KK 3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Đại Trí

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.