Open navigation

Công văn 1774/TCT-KK ngày 28/04/2016 Hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp đã được Cục Thuế kiểm tra, xác minh và hàng hóa xuất khẩu không có hóa đơn vận chuyển

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1774/TCT-KK

V/v vướng mắc giải quyết hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 8282/CT-KT1 ngày 16/9/2015 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh v/v giải quyết hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu hàng qua biên giới đất liền, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/3/2013 của Bộ Tài chính về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 12b Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện:

1. Trường hợp Công ty TNHH MTV SMC Tân Tạo có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đã được Cục Thuế kiểm tra, xác minh, nếu kết quả kiểm tra, xác minh số thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định; đồng thời, trường hợp cơ quan Hải quan không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa, không ghi thông tin về phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu theo quy định nhưng có xác nhận về việc hàng hóa đã xuất khẩu thì Cục Thuế thực hiện giải quyết hoàn thuế GTGT cho Công ty. Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ về thủ tục hải quan liên quan đến việc xuất khẩu hàng hóa của Công ty TNHH MTV SMC Tân Tạo.

Đối với lô hàng hóa xuất khẩu không có hóa đơn vận chuyển do người mua chịu chi phí vận chuyển thì Cục Thuế đề nghị Công ty cung cấp các hợp đồng mua bán hàng hóa liên quan và các hồ sơ, tài liệu chứng minh được việc đã giao hàng hóa cho đơn vị vận chuyển (biên bản nhận hàng, ký nhận hàng hóa) để làm căn cứ giải quyết hoàn thuế GTGT.

2. Căn cứ các quy định pháp luật và xét thấy cần thiết thì Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế để Tổng cục Thuế đề nghị cơ quan Thuế địa phương khác liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với những đơn vị bán, cung cấp hàng hóa cho Công ty TNHH MTV SMC Tân Tạo để đảm bảo quản lý hoàn thuế chặt chẽ, đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp chỉ đạo);
 - Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Đại Trí

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.