Open navigation

Công văn 1779/TCT-KK ngày 28/04/2016 Hướng dẫn xử lý nộp nhầm tiền thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1779/TCT-KK

V/v hướng dẫn xử lý nộp nhầm tiền thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic Việt Nam
Địa chỉ: Lô J1-J2, Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 11-16/CV-PV ngày 14/04/2016 của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam về việc giải quyết số tiền thuế nộp nhầm. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm a mục 3.2 Công văn số 16339/BTC-TCT ngày 10/11/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu nộp ngân sách nhà nước:

“3.2. Trách nhiệm tra soát điều chỉnh thông tin hạch toán thu NSNN

a) Đối với NNT

Khi NNT phát hiện thông tin kê khai trên chứng từ nộp thuế có sai sót, NNT có văn bản đề nghị điều chỉnh gửi cơ quan thu; cơ quan thu có trách nhiệm kiểm tra, lập Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN gửi KBNN làm căn cứ hạch toán điều chỉnh.”

Trường hợp Công ty TNHH Panasonic Việt Nam có nhu cầu điều chỉnh số tiền thuế đã nộp nhầm cho kỳ khai thuế GTGT tháng 01/2016 cho Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh về trụ sở chính tại TP. Hà Nội, đề nghị Công ty TNHH Panasonic Việt Nam có văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin trên Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước gửi Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh để được thực hiện điều chỉnh đối với số tiền thuế đã nộp nhầm.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra tờ khai, chứng từ nộp thuế của Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh làm căn cứ xác định việc điều chỉnh cho người nộp thuế. Việc điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước được thực hiện căn cứ hướng dẫn tại mục 3 Công văn số 2083/KBNN-KTNN ngày 18/8/2014 của Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Panasonic Việt Nam được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT các TP: Hà Nội, HCM;
 - Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI
 & KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Thu Hà

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.